U skladu sa članom 21. Zakona o privrednim društvima, privredna društva dužna su da imaju adresu za prijem elektronske pošte (e-mail adresu) i da istu prijave (registruju) kod Agencije za privredne registre.

Privredna društva (d.o.o.), preduzetnici, ogranci i predstavništva stranih firmi i do sada su mogli (dobrovoljno) da registruju podatak o e-mail adresi u registar APR-a.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima 8. juna ove godine, registracija ovog podatka postala je obaveza. Član kojim je uređena obaveza registracije e-mail adrese stupa na snagu 01.oktobra 2018. godine. 

Subjekti koji do sada nisu registrovali adresu za prijem elektronske pošte, imaju rok od godinu dana da izvrše registraciju, tj ovaj posao treba da obave do 1. oktobra 2019. godine.

Prijava se vrši jednostavno, slanjem popunjene registracione prijave poštom na adresu Agencije za privredne registre. Dokumentaciju možete odneti lično na šalter Agencije ili neke njene ispostave, ukoliko vam tako više odgovara.

Prijava e-mail adrese je besplatna.

Prijava se sastoji od Opšte prijave i Dodatka 32 za d.o.o. odnosno Opšte prijave i Dodatka 16 za preduzetnike.

Obrasce možete preuzeti sa sajta APR-a. Validne obrasce u trenutku pisanja ovog teksta možete pronaći i ovde:

OBRASCI ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Opšta prijava promene podataka – društva

Dodatak 32

OBRASCI ZA PREDUZETNIKE

Opšta prijava promene podataka preduzetnik

Dodatak 16

U opštoj prijavi potrebno je popuniti:

  • naziv firme,
  • matični broj firme,
  • odabrati način na koji želite da vam APR dostavi rešenje o registriciji podatka o e-mail adresi, kao i
  • podatke o podnosiocu prijave.

Podnosilac je preduzetnik ili direktor firme, ili ovlašćeno lice. Na drugoj stranici ove prijave, na spisku dodataka, treba da označite dodatak ELEKTRONSKA POŠTA/INTERNET ADRESA.

Odštampana prijava se potpisuje na prvoj stranici, pri dnu, na označenom mestu. Dodatak se ne potpisuje.

U Dodatku 32 odnosno Dodatku 16 za preduzetnike označavate polje Upisuje se u sekciji ADRESA ZA PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE i u polje E-pošta unosite e-mail adresu vaše organizacije, koja će biti vidljiva na sajtu APR-a, u pretrazi podataka o registrovanim poslovnim subjektima. Primer popunjenog Dodatka 32 dajemo u nastavku.

Po želji možete registrovati i druge podatke koji se nalaze na Dodatku 32 odnosno Dodatku 16 (telefonske brojeve i adresu vašeg web site-a).

Uredno popunjenu i potpisanu opštu prijavu i Dodatak dostavljate u jednom primerku Agenciji na adresu:

Agencija za privredne registre

Brankova 25

11000 Beograd

Iz Agencije za privredne registre navode da je razlog za uvođenje ove obaveze početak elektronske registracije osnivanja privrednih društava, planiran za 1. oktobar 2018. godine, s obzirom na to da će registrovanu adresu za prijem elektronske pošte, Agencija će slati rešenje o registraciji u obliku elektronskog dokumenta, sa elektronskim potpisom registratora i vremenskim žigom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, a državni organi, banke i ostala pravna lica moraće da prihvate ovakav oblik dokumenta.

Autor: 
Preuzeto sa sajta: Experta.rsPetak, Oktobar 12, 2018« Nazad