Uslovi registracije RS domena

Potrebno vreme za čitanje - 4:15 minuta

Izvod iz pravila registracije RS domena
Domen može registrovati:

fizičko lice – državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Srbiji

fizičko lice – državljanin Republike Srbije, koji nema prebivalište u Srbiji, ali samo preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište u Srbiji i koji je državljanin Republike Srbije;

strano fizičko lice – ukoliko ima dozvolu za stalno nastanjenje u Srbiji ili preko zastupnika (admi nistrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je državljanin Republike Srbije

pravno lice – srpski državljanin, sa sedištem u Srbiji

pravno lice – strani državljanin, koje nema sedište u Srbiji, preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je državljanin Republike Srbije.


RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom registra (Internet Agencija WS9 - SBB Solutions).


Registrant može da registruje jedan ili više domena i za svaki podnosi poseban zahtev.

Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Registrant je, prilikom podnošenja zahteva za registraciju, dužan da pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i podatke o primarnom i sekundarnom DNS serveru za domen.

Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost obnavljanja registracije.

Registrant plaća registru naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva, a u skladu sa ugovorom koji sklopi sa njim.

[PDF] RNIDS – Uslovi registracije RS domenaNajčešća pitanja:

Za koje namene može da se registruje domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove registracije .rs domena objavljene na RNIDS sajtu i posebno izjavljuje da registracijom traženog .rs domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo pravo, te da su podaci u zahtevu istiniti i potpuni. Registrant takođe izjavljuje da .rs domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da .rs domen neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

Šta se dešava ako platim registraciju domena, a registracija ne uspe?

Odobrenje registracije zavisi isključivo od RNIDS-a. Domen je zvanično registrovan tek kada o tome dobijemo potvrdu od RNIDS-a. U slučaju da ste izvršili uplatu za registraciju a registracija ne bude odobrena od strane RNIDS-a, Digitalizacija.online će vam omogućiti da bez dodatnog plaćanja registrujete neki drugi domen u adresnom prostoru sa istom cenom, ili vratiti uplaćeni novac. Ovo se ne odnosi na slučaj da RNIDS primi vaš zahtev i naplati registraciju domena od Internet Agencije WS9 (Digitalizacija.online), a zatim zbog nepostojeće ili neispravne dokumentacije odbije da registruje ili obriše domen. Digitalizacija.online zadržava pravo da bez obeštećenja korisnika poništi prijavu za predregistraciju ukoliko se utvrdi da su podneti falsifikovani podaci ili prijava na drugi način krši pravila registracije .rs domena.

Koliko najviše domena može da registruje jedno pravno ili fizičko lice?

Ne postoje ovakva ograničenja. I pravna i fizička lica mogu registrovati onoliko domena za koje izvrše uplatu i dostave potrebnu dokumentaciju.

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano domensko ime pripada vama i da ga je neko registrovao bez osnova ili zlonamerno možete pokrenuti arbitražu pred RNIDS ili se obratiti redovnom sudu. Zbog toga Digitalizacija.online preporučuje da požurite i sami registrujete sva domenska imena koja vam mogu zatrebati.

Da li stranac može da registruje domen?

Da. Administrativni kontakt, koji ima sva ovlašćenja vezano za domen, mora biti državljanin Srbije ili pravno lice sa sedištem u Srbiji.

Domeni se mogu registrovati u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima – fizička i pravna lica
.co.rs – namenjen privrednim subjektima – pravna lica;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama – pravna lica;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama – pravna lica;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;


Za registraciju RS domena kliknite ovde.